ក្រសួងរៀបចំដែនដី បង្ហាញអំពីការចុះបញ្ជីដីទូទាំងប្រទេសសម្រេចបានប្រមាណ៥,២លានក្បាលដី គិតត្រឹមខែមេសា ២០១៩នេះ

0
64

ភ្នំពេញ៖ គិតត្រឹមដំណាច់ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ចុះបញ្ជីដីនៅទូទាំងប្រទេសសម្រេចបានប្រមាណ ៥,២លានក្បាលដី ស្មើនឹង ៧៤%នៃចំនួនក្បាល ដីប៉ាន់ស្មានសរុប ៧លានក្បាលដី ។ក្នុងនោះចុះបញ្ជីមានលក្ខណៈ ជាប្រព័ន្ធបាន ៤,២លានក្បាលដី  ចុះបញ្ជីដីមានលក្ខណៈដាច់ដោយដុំបាន ៦សែនក្បាលដី ។ ២ ក្នុងការងារដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីក្រសួងវិវាទ ដីធ្លី ក្រសួងទទួលបានពាក្យបណ្តឹង ១០០៧៨ករណី ក្នុងនោះបានដោះស្រាយចបញ្ចប់ ៨០៦២ ករណី និងកំពុងដោះស្រាយ ២០១៦ករណី។ ៣ កាចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបាន២៤ សហគមន៍ ស្មើនឹង៦៨៤ ក្បាលដី ។ តានផែនការ ការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ដី ទូទាំងប្រទេសរួមទាំងចុះបញ្ជីដី សហគមន៍ ជនជាតិដើមភាគតិចនឹងឈានទៅសម្រេចបាន ១០០% នៅត្រឹមឆ្នាំ២០២១៕ សូមអានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here