រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជូនការដូឆ្នាំថ្មី២០២០!!! សម្រេចបញ្ចុះថ្លៃសាំងនិងម៉ាស៊ូតភ្លែត

0
1154

យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាស្ដីពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ទនៈនៅតាមស្ថានី នៅថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០នេះបានឲ្យដឹងថា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបញ្ចុះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈចំនួន ៤ សេនដុល្លារក្នុង១លីត្រ។

ផ្អែកតាមតម្លៃមធ្យមប្រេងឥន្ធនៈលើទីផ្សារអន្ដរជាតិ ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈរាយប្រេងសាំងពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ នឹងត្រូវលក់ ៣ ៩១០រៀលក្នុង១លីត្រ សម្រាប់សាំងធម្មតា EA92 និង ៣ ៨១៣រៀលសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត។

ដូច្នេះថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់អនុវត្ដ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ នឹងចុះមកត្រឹម ៣ ៧៥០រៀលក្នុង១លីត្រសម្រាប់សាំងធម្មតា EA92 និង ៣ ៦៥០រៀលសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត។ ការគណនាថ្លៃលក់ប្រេងឥន្ធនៈមានលម្ដិតក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here