សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការផ្អាកលក់ដួរ និងពិសាគ្រឿងស្រវឹងនៅមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ ឆ្នាំ២០១៨

0
251
សេចក្ដីណែនាំ​ស្ដីពី​ការផ្អាកលក់ដួរ និង​ពិសាគ្រឿងស្រវឹង​នៅមួយ​ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត​និង​ថ្ងៃបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី​៦ ឆ្នាំ​២០១៨

សូមអានខាងក្រោម៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here